Bulanık Belediyesi Resmi Web Sitesi

BULANIK BELEDİYESİ II. ETAP PARKE YOL YAPIM İŞİ

İHALE İLANI

BULANIK BELEDİYESİ

PARKE YOL YAPIMI II yapım işi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                        : 2016/341779

1-İdarenin:

a) Adresi                                                            : Kültür Mahallesi suat ishakoğlu  212   49500

                                                                          kültür mahallesi suat ishakoğlu 212 BULANIK/MUŞ

b) Telefon ve faks numarası                                  : 4363112154-4363112377

c) Elektronik Posta Adresi                                   : bulanikbelediyesi@mynet.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                                        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin:

a) Niteliği, türü ve miktarı                                        : 15.000 m2 kilitli beton parke taşı döşenmesi, 6.500 mt. Beton bordür ve 6.500 mt beton oluk

                                                                              taşı  döşenmesi yapım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı Yer                               :  Bulanık İlçe Merkezinde yer alan muhtelif caddelerin kilitli beton parke taşı ile yol kaplaması yapılacaktır. Proje idarede görülebilir.

c)İşe Başlama Tarihi                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               :  BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR MAH. SUAT İSHAKOĞLU CAD. NO: 212 BULANIK/MUŞ

b) Tarihi ve saati                                                             :  19.09.2016 -14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:          

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi odası yada ilgili esnaf ve sanatkarlar odası belgesi;                              

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret veya sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri

 Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranında az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri

4.4.1. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler.

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirecek benzer işlere dair tebliğin A(ALTYAPI) /V.Grup Karayolları işleri ( Altyapı+Üstyapı) işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakülteleri ihale konusu iş ve benzer işe denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL (Türk Lirası) karşılığı BULANIK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir,

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BULANIK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer Hususlar:

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) :1,2

İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinden bırakılacaktır.                

Bulanık Belediyesi Resmi Web Sitesi
64x64

İlçemizin Tarihi

Devamı...
64x64

Coğrafi Konumu

Devamı...
64x64

TELLİ TURNA

Devamı...
64x64

BİLİCAN TAŞI

Devamı...
64x64

Köylerimiz ve Muhtarları

Devamı...

Foto Galeri

  • Sivil Toplum Kuruluş Başkanları Ziyareti
  • BELEDİYE
  • Manzara
  • köyler

Videolar